Satsningsområde

 

I Marineholmen barnehage har vi valgt å ha «Bærekraftig utvikling» som satsingsområde fra 2018-2023. De første årene hadde vi fokus på bærekraftig utvikling i forhold til forbruk og gjenbruk og matsvinn og plast – der vi har redyrket mat og redusert plastbruken (blant annet oppfordret foresatte til å ta med tøyposer til skittentøyet, i stedet for plastposer). Vi fortsetter å jobbe systematisk videre med «Grønne ideer», som handler om å ta vare på omgivelsene våre – målet vårt er at alle våre små handlinger og tiltak skal til sammen føre til resultater.

  I tillegg skal barnehagen i en toårsperiode delta i et utviklingsarbeid som går på ReKomp - kompetanseutvikling av ledelse og ansatte i forhold til temaet «Kommunikasjon og språk».

Re-Komp står for «Regional ordning for kompetanseutvikling i barnehage». Dette innebærer at barnehagen, med ledelse og alle de ansatte, deltar i en utviklingsprosess på egen arbeidsplass. Formålet med denne utviklingsprosessen er å bidra til å videreutvikle barnehagen som en lærende organisasjon – slik at alle barn får et barnehagetilbud av høy kvalitet.

Marineholmen barnehage har «Kommunikasjon og språk» som satsingsområde innenfor ReKomp. Under utviklingsarbeidet kommer vi til å samarbeide med andre barnehager som har samme satsingsområde.

 

SPRÅK SOM BASISKOMPETANSE, MATEMATISK KOMPETANSE OG PEDAGOGISK RELASJONSKOMPETANSE.

BARNEHAGEN SOM SPRÅK ARENA

En av de viktigste faktorer for språkutviklingen er å erkjenne barnas måte å kommunisere på. Småbarnsalderen er den grunnleggende perioden for utvikling av språk. Språket er personlig, identitetsdannende og nært knyttet til følelser. Vi ønsker at barna skal få oppleve kommunikasjon som morsomt, og at det åpner seg nye muligheter når de bruker språket aktivt. Gode språklige ferdigheter er viktig i all deltakelse i det sosiale liv samt lek og læring. Barnehagen skal legge forholdene til rette slik at barna får mulighet til å uttrykke og utvikle seg i samspill med andre. Målet er å gjøre barna språklig kompetente.

 For de aller minste barna blir det viktig å legge vekt på den uformelle læringen gjennom de daglige omsorgssituasjonene. Det kan være på stellebordet, ved påkledning i garderoben eller under måltidene. De yngste barna lærer først og fremst gjennom direkte og konkrete erfaringer med gjenstander og fenomener og ved imitasjon og etterligning. Det handler om å gripe øyeblikkets muligheter. Målet vil være å utvikle språklig bevissthet gjennom lek, morsomme aktiviteter, samtaler, sang og bevegelser. Når vi har språkgrupper bruker vi språkposer, som er et pedagogisk språkutviklingsverktøy.

 Språkposene gir gode muligheter til å gjøre de tradisjonelle barnekulturskattene, som eventyr, fabler, regler, rim og sanger tilgjengelige. Den gir god anledning til å hjelpe barna mot en rikere og mer nyansert setningsoppbygging med flere typer ord som substantiver, verb, adverb, adjektiv, pronomen og tallord. I språkposene er det mange gjenstander som en kan bruke for å synliggjøre det temaet en jobber med.

 I Marineholmen har vi utarbeidet HMS for vårt språkarbeid. HMS for hvordan jobbe med språk i barnehagen med utgangspunkt i kompetansehevings programmet. Nasjonalstrategi for lese og skriveopplæring.

Kompetansehevingsprogrammet: Mål: Økt kunnskap om barns språkutvikling.

Erfaringer med og kunnskap om hvordan ulike måter å lese på kan brukes som redskap i arbeidet med barnas språk

Hvordan arbeide med språk og språkutvikling i barnehagen.
Vi Marineholmen har utarbeidet et hefte i forhold til satsningsområdet på språk, tekst og kommunikasjon. Heftet skal være et verktøy for alle ansatte, studenter og andre i praksis hos oss.

Vi skal lære oss å bruke og beherske ulike verktøy for å sikre at vi arbeider systematisk og godt med språkutviklingen fra barna begynner i barnehagen. Heftet skal sikre god kvalitet i arbeidet med språk og sikre felles forståelse, skape eierskap blant personalet.

 Vi skal dokumentere at språkposene brukes bevisst i forhold til tema arbeid. Arbeidet skal være strukturert og inngå som en del av de faste rutinene. En arbeider i mindre grupper.

Vi skal arbeide med å formidle bøker av god kvalitet innholdmessig. Vi skal jevnlig besøke biblioteket (1. gang pr. mnd) Oftere om en mangler bøker i tilknytning til tema eller barna har lyst til et ekstra besøk. Vi må huske på at vi skal kunne få lest bøkene på en god måte og trenger tid til det. Vi benytter oss av ulike måter å lese på.

Viktig at det er bøker som knyttes opp til tema. Kan være faktabøker og skjønnlitteratur. Gode morsomme bøker med gode illustrasjoner må en ikke glemme å låne. Humor og trivsel i hverdagen skal prege oss.

 

Barna skal bli glad i å lese og bli kjent med biblioteket.

Høytlesing av voksen i stor og mindre grupper.

E-bøker på storskjerm

Vi skal være oss bevisste at vårt språkmiljø påvirker barnas språklæring.

Samt vi skal reflektere og være oss bevisste at lesing og samtaler rundt bøker påvirker barnas språkutvikling.

Vi må sammen skape leselyst. Da må vi selv vise engasjement og leselyst. Det store spørsmålet blir hvordan hver enkelt gjør og mestrer det. Det må være med innlevelse og kvalitet. Variere stemmebruk, rytme og lav/høy samt legge på effekter. Å bruke konkreter vil kunne støtte opp om språket og boken. Det vil være til stor fordel at den voksne kjenner boken på forhånd. Introduksjon av nye bøker, vise omslaget og høre om hva barna tror boken handler om. Snakke om personskikkelsene, tema og innhold.

 Ulike måter å lese på:

 Samtalen som arbeidsform: da  skal barna inviteres til å snakke om sine egne observasjoner  og tanker med barneboken som utgangspunkt.

Å lese flere ganger: En skal lese boken flere ganger, det å les om og om igjen utvider barnas språklige erfaringer og gir dem økt forståelse.

 Å lese bilder :skal en arbeide med bildene i boken som et utgangspunkt for barnas meningsskaping og som et vekstpunkt for språklæring.

 Konkreter og ordforråd: bruke bøkene i kombinasjon med konkreter for å bygge ordforråd og assosiative nettverk.

 Å lese tekster med gjentakende mønster: her legges til rett for samlesing med de yngste barnehagebarna og tekstskaping med de eldre.

Leselogg: der skal det legges vekt på vurdering i forhold til ulike måter å les på. For å best mulig kunne tilpasse leseaktivitetene til både barnegruppen og det enkelte barnet.

 Språkposene skal støtte opp under eventyr og fortellinger, samt inkludere ulike begreper. F.eks kategoriene, frukt, grønnsaker, i huset, etc.finnes i språkposene. Målet er og å lage språkposer knyttet opptil de ulike temaene vi arbeider med i løpet av året.

 Vi skal skape felles eierskap via hefter som skal lages for de ulike temaene, slik at vi bidra til utvikling og læring hos barnet. Vi skal kunne benytte samme det samme verktøyet i forhold til minoritetsspråklige barn.

Ideer til å arbeide med temaet kan være å lage bøker etter fortellinger, det vi husker. Male bilder fra bøker, gjenfortelle og tegne på tavle fortellingen/ person skikkelser etc. arbeide med begreper, innholdet og betydningen av ord.

 MATEMATISK KOMPETANSE

Barna er tidlig opptatt av tall og det å kunne telle. De utforsker rom og form, de argumenterer og leter etter sammenheng i organiserte aktiviteter og i fri lek. De er nysgjerrige og eksprimentere hverdagen og dermed utvikler sin matematiske kompetanse. De voksne skal oppmuntre undringen og utforskningen og legge til rette for tidlig og god stimulering.

Vi tenker at barna skal tilegne seg målforståelse gjennom å benytte ulike mål, måleenheter og måleredskaper. Vi skal stimulere barna til å fundere rundt avstand, vekt, volum og tid. Avstand måles mellom to punkter, vi måler høyde eller lengde. Vekt måler hvor tungt eller lett noe er. Volum måler innholdet i noe. Eksempel hvor mye vann er det plass til i koppen, eller om Lise får plass i dukkevognen.

  Vi skal prøve oss på origami. mest for å ha det gøy og for å prøve. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prosjekt solsystemet som vi hadde som prosjekt tidligere år. Barna malt planeter og lagd solen, gjenstår bare å få det hengt opp i taket . Vi har også hatt dramaforløp, der vi fikk besøk av Neil Armstrong, og lagd vår egen rom rakett