Vedtekter for Marineholmen barnehage AS.

Formål: barnehagen skal være et pedagogisk tilbud til barn i førskolealder. Barnehagen eies av GC. Rieber og leies og drives av barnehagelærerne Kjersti Knudsen og Eli Kristin Hamre.

 

 § 1. LOV OM BARNEHAGER

 

Formål: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.

 

Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.

 Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.

 Åpningstid: Barnehagen er åpen mellom kl.07.30-16.30 .Barna skal være hentet til kl 16.30.

 Barnehagen holder stengt i tre uker om sommeren .Barnehagen holder stengt i romjulen samt onsdag før påske.

Opptak. Barnehagens styrere står for opptak av barn. Søknad til barnehagen kan kun foregå på internett gjennom Bergen kommunes sider.www.bergen.kommune.no Klager på opptak

Fremmes for bergen  kommune-avdeling oppvekst. Kommunen innhenter opplysninger hos opptaksmyndighet som er styrer(ne) i barnehagen.

 

Opptakskrets.

 1.Prioritet - Ansatte og leietakere hos GC Rieber Eiendom AS og 

    Marineholmen forskningspark as

 2. Alle bosatt i Bergen kommune.

 a) Barn med nedsatt funksjonsevne knyttet til §13 Lov om barnehager.

     Krav til dokumentasjon:skriftlig attest fra lege/psykolog,logoped,PPT og/eller sosiale  

     instutisjoner.

 b) Barn som omfattes av §§4-4 annet og fjerde ledd og 4-12 i Lov om barneverntjenester.Krav til

     dokumentasjon, vedtak fra barneverntjenesten.

 

c. Marineholmen barnehages egne prioriteringskriterier.

 i ansattes barn

 ii ved tildeling av ledige barnehageplasser kan opptaksmyndighet ta hensyn til den

  eksisterende barnegruppe for å sikre hensiktsmessig sammensetning.

 Iii  søsken av barn i barnehagen.

 Iiii: intern overflytting mellom Lekefabrikken barnehage og Marineholmen barnehage

 d) Bergen kommune prioriterer

 

-Barn av

 

i) enslige forsørgere som mottar overgangsstønad og som er under utdanning/arbeid.Krav

   til dokumentasjon:kopi av vedtak fra trygdekontoret og bekreftelse på    arbeids/utdanningsforhold.

 

ii)foreldre som pga. alvorlig sykdom/funksjonshemning mottar rehabiliteringspenger, tidsbegrenset uførestønad, uføretrygd, hjelpestønad eller grunnstønad .Krav til dokumentasjon: kopi av vedtak fra trygdekontoret gjeldende for et eller flere av stønadsordningene.

 

 

 

iii)foreldre som mottar introduksjonsstønad etter Lov om introduksjonsordning for nyankomne   innvandrere. krav til dokumentasjon  :skriftlig bekreftelse fra MOKS.

 

e), Nummerert søkerliste etter fødselsdato. Det eldste barnet tildelesplass først. Tidspunkt foresatte har satt
for ønsket oppstart, skal vektlegges.
f) Søkelisten deles i en for barn under 3
år og en for barn over 3 år fra Bergen kommunes opptak.

 

 Lek og oppholdsarealer inne er5,5/4,5.pr.barn. Lek og oppholdsareal ute er

 

28.m2.per.barn.

Betaling.Nasjonal makspris for heldagsplass følges.Det  innbetales 01.per.mnd.Purring:Etter 14 dager sendes purrebrev med purregebyr.Etter 1.gangs purring sendes oppsigelse på barnehageplassen,uten ytterlige varsel.Ubetalte regninger oversendes til inkasso.

 Så fremt ikke tilskuddsordningene reduseres vesentlig følges maksprisen.

 

Helseattest:Personalet plikter å rette seg etter de bestemmelser som til enhver tid gjelder helsekontroll ved tilsetting i barnehager.Ingen kan begynne i arbeid fast eller midlertidig uten å ha fremlagt tilfredstillende tuberkolose kontroll.

 Ved plass tildeling må der fremvises egenerklæring om barnets helse.(skjemaet sendes med tilbudsbrevet.)

Ansettelse.Barnehagens styrere foretar ansettelse av barnehagens personell.En krever politiattest ved ansettelse.

 

Taushetsplikt.Barnehagens styre,samarbeidsutvalg og personale har taushetsplikt om de forhold de blir kjent med i sin stilling.

Barnehagens styre: består av1.rep fra Marineholmen barnehage A/S og 2 rep. fra eiere av driften.

Barnehagens samarbeidsutvalg:består av 2 rep. fra foreldrene og 2 rep.fra de ansatte og 1 rep. Fra eier av driften.

Oppsigelse. Oppsigelse   av barnehageplassen går fra 01.per.mnd.Oppsigelsesfristen er fastsatt til 2mnd.Ved oppsigelse etter 01.04 må det allikevel betales frem til ferielukking i juli mnd.

Barn beholder barnehageplassen til ferielukking det året de begynner på skolen eller til foresatte sier den opp. Dersom et barn med barnehageplass i Bergen flytter til en nærliggende kommune,kan barnet beholde plassen sin i Bergen.

For nye barn som har fått plass fra og med august gjelder 2mnd, oppsigelse fra den dato barnehagen skriftlig mottar at en takker ja til plassen.

 Internkontroll.

 Systematisk helse ,miljø og sikkerhetsarbeid gjennomføres i samsvar med Internkontroll- forskriften  som gir bestemmelser om oppføling av krav fastsatt i en rekke lover. blant annet arbeidsmiljøloven, brannvernloven, forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v og produktkontrolloven.

 Planleggingsdager er 5 dager per.år.

 Bergen 09.01.2017.

 (Erstatter vedtekter av 28.01.2013 ).

 

 Eli Kristin Hamre og Kjersti Knudsen