VEDTEKTER FOR MARINEHOLMEN BARNEHAGE AS

 

FORMÅL

 

Barnehagen skal være et pedagogisk tilbud til barn i førskolealder. Barnehagen eies av gc. Rieber og leies og drives av Kjersti Knudsen og Eli Kristin Hamre.

 

 § 1. LOV OM BARNEHAGER

 

FORMÅL

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.

Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.

Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.

 

ÅPNINGSTID

 

Barnehagen er åpen mellom kl.07.30-16.30. Barna skal være hentet til kl 16.30.

Barnehagen holder stengt i tre uker om sommeren. Barnehagen holder stengt jul-nyttårsaften, i romjulen samt onsdag før påske.

 

OPPTAK

 

Barnehagens styrere står for opptak av barn. Søknad til barnehagen kan kun foregå på internett gjennom Bergen kommunes sider www.bergen.kommune.no klager på opptak

Fremmes for Bergen kommune-avdeling oppvekst. Kommunen innhenter opplysninger hos opptaksmyndighet som er styrer(ne) i barnehagen.

 

 

OPPTAKSKRETS

 

1.prioritet - ansatte og leietakere hos G.C Rieber Eiendom A/S og 

  Marineholmen forskningspark as

 

2. Alle bosatt i bergen kommune.

 

A. Barn med nedsatt funksjonsevne knyttet til §13 lov om barnehager.

Krav til dokumentasjon. Skriftlig attest fra lege/psykolog,logoped,ppt og/eller sosiale instutisjoner.

 

B. Barn som omfattes av §§4-4 annet og fjerde ledd og 4-12 i lov om barneverntjenester.

Krav til dokumentasjon vedtak fra barneverntjenesten.

 

C. Marineholmen barnehages egne prioriteringskriterier.

I ansattes barn

Ii ved tildeling av ledige barnehageplasser kan opptaksmyndighet ta hensyn til den eksisterende barnegruppe for å sikre hensiktsmessig sammensetning.

 

Iii søsken av barn i barnehagen.

Iiii: intern overflytting mellom lekefabrikken barnehage og marineholmen barnehage

 

D) Bergen kommune prioriterer

-barn av

I) enslige forsørgere som mottar overgangsstønad og som er under utdanning/arbeid.krav til dokumentasjon. Kopi av vedtak fra trygdekontoret og bekreftelse på arbeids/utdanningsforhold.

Ii ) foreldre som pga. Alvorlig sykdom/funksjonshemning mottar rehabiliteringspenger, tidsbegrenset uførestønad, uføretrygd, hjelpestønad eller grunnstønad .krav til dokumentasjon. Kopi av vedtak fra trygdekontoret gjeldende for et eller flere av stønadsordningene.

 

Iii) foreldre som mottar introduksjonsstønad etter lov om introduksjonsordning for nyankomne innvandrere.

Krav til dokumentasjon skriftlig bekreftelse fra moks.

 

E), nummerert søkerliste etter fødselsdato.

 det eldste barnet tildelesplass først. Tidspunkt foresatte har satt
for ønsket oppstart, skal vektlegges.


f) søkelisten deles i en for barn under tre
år og en for barn over tre år

Fra Bergen kommunes opptak.

 

AREALUTNYTTING

 

Lek og oppholdsareal ute er 28m2.per.barn.

Barnehagens arealutnytting er fastsatt til 5,0 m2 lek- og oppholdsareal pr. Barn under 3 år og 4m2 pr. Barn over 3 år. Denne hovedregelen kan praktiseres fleksibelt i forhold til sider ved barnehagens fysiske miljø og barnegruppens sammensetning, jfr. Lov om barnehager

§10 godkjenning

 

FORELDREBETALING

LOV OM BARNEHAGER §15

 

I lov om barnehager, forskrifter om foreldrebetaling, er det fastsatt at foreldrebetaling for en plass i barnehage ikke skal settes høyere enn en maksimalgrense. Betaling for kost kommer i tillegg. Maksimalgrensen blir fastsatt av stortinget i budsjettvedtak. Så fremt ikke tilskuddsordningene reduseres vesentlig følges maksprisen.

Maksimalgrensen gjelder for et ordinært heldagstilbud, dvs. ukentlig oppholdstid på 41 timer eller mer. Det betales for 30 dager pr måned uavhengig av bevegelige helligdager. Foreldre betaler for 11 måneder i året, der ferieuker, planleggingsdager og øvrige stengte dager utgjør måneden det ikke betales for.

Det innbetales 01.per.mnd.

Foreldre/foresatte må opprette E-faktura avtale med regnskapskontoret. Purring etter 14 dager sendes. Purrebrev med purregebyr etter 1.gangs purring. Ubetalte regninger oversendes til inkasso.

INTERNKONTROLL

 

Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid gjennomføres i samsvar med internkontroll-forskriften som gir bestemmelser om oppfølging av krav fastsatt i en rekke lover, blant annet arbeidsmiljøloven, brannvernloven, forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler og produktkontroll loven.

 

POLITIATTEST

 

LOV OM BARNEHAGER §19

 

Den som ansettes fast eller midlertidig i barnehage skal legge frem politiattest som nevnt i politiregisterloven §39 første ledd.

Dette gjelder også vikar fra bemanningsbyrå, studenter fra HVL og andre utplassert fra skoler/institusjoner.

 

 

TAUSHETSPLIKT

LOV OM BARNEHAGER §20

 

Alle ansatte, også studenter, signerer en taushetserklæring. Dette innebærer at alle plikter å hindre at andre får vite om noens personlige forhold. Med dette menes blant annet opplysninger om fysisk og psykisk helse, familie- og hjemforhold, boligforhold, økonomi. Barnehagens adgang til å videreformidle opplysninger til andre instanser og tjenester reguleres av forvaltningsloven §§ 13a, 13b og 13d (formidling av opplysninger på grunnlag av samtykke)

Barnehagepersonalet har opplysningsplikt til barneverntjenesten når det er grunn til å tro at et barn blir mishandlet i hjemmet eller det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt, jf, barnehageloven §22. Barnevernloven § 6-4 annet ledd.

 

 

 

HELSEKONTROLL AV BARN OG PERSONALE

LOV OM BARNEHAGER §23

 

Barnehagens personale har plikt til å gjennomgå tuberkulosekontroll iht. gjeldende regelverk.

Levere egenerklæring av helse. Personalet plikter å rette seg etter de bestemmelser som til enhver tid gjelder helsekontroll ved tilsetting i barnehager.

Ved tildeling av barnehageplass skal foresatte/foreldre fylle ut en helseerklæring. Herunder også hvorvidt barnet følger vaksinasjonsprogram.

 

 

 

 

BARNEHAGENS STYRE

 

Består av en.rep fra Marineholmen barnehage A/S og to rep. Fra eiere av driften.

 

SAMARBEIDSORGANER

 

LOV OM BARNEHAGER §4

 

Hver barnehage skal ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg som skal sikre samarbeid med barnas hjem. Foreldrerådet består av alle foreldre/foresatte til barn og skal fremme deres felles interesser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø.

 

 

SAMARBEIDSORGANER

 

Lov om barnehager §4

 

Hver barnehage skal ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg som skal sikre samarbeid med barnas hjem. Foreldrerådet består av alle foreldre/foresatte til barn og skal fremme deres felles interesser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø.

 

Foreldrerådet skal:

Velge representanter til samarbeidsutvalget.

Få fremlagt saker som er viktig for foreldrenes forhold til barnehagen.

Gi samtykke til høyere foreldrebetaling enn vedtatt makspris.

 

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnede organ. Samarbeidsutvalget kan kreve fremlagt saker som er viktig for barnehagens innhold, virksomhet og forhold foreldre/barnehage og lokalsamfunn.

 

Samarbeidsutvalget i Marineholmen barnehage består av to foreldre representanter to ansatte representanter og en representant fra eiersiden.

 

 

OPPSIGELSE

 

Oppsigelse av barnehageplassen går fra 01.per.mnd.oppsigelsesfristen er fastsatt til 2mnd.ved oppsigelse etter 01.04 må det allikevel betales frem til ferie lukking i juli mnd.

 

Barn beholder barnehageplassen til ferie lukking det året de begynner på skolen eller til foresatte sier den opp. Dersom et barn med barnehageplass i Bergen flytter til en nærliggende kommune kan barnet beholde plassen sin i Bergen.

 

For nye barn som har fått plass fra og med august gjelder to mnd, oppsigelse fra den dato barnehagen skriftlig mottar at en takker ja til plassen.

 

Planleggingsdager er fem dager pr. år.

 

Bergen

Bergen 05.12.2019.

(erstatter vedtekter av 01.02.2019)